Soyuz launch from Vostochny
Soyuz launch from Vostochny